شماره ركورد :
15781
پديد آور :
تاجداري، پرويز، 1316 -
عنوان :
آمار مقدماتي (براي رشته هاي علوم اجتماعي، علوم انساني و علوم تربيتي)
شرح پديد آور :
تاليف پرويز تاجداري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
276ص.: جدول، نمودار
فروست :
انتشارات اتا؛ 11
موضوع :
آمار , علوم اجتماعي - روشهاي آماري , علوم انساني - روشهاي آماري
ردة اصلي :
310
شمارة كاتر :
ت154آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , fazel^d2003/11/09 09:17:50 , norouzi^d2004/09/07 14:54:50
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت