شماره ركورد :
15675
پديد آور :
جوادي آملي، عبدالله
عنوان :
ولايت در قرآن
شرح پديد آور :
جوادي آملي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
320 ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت - جنبه هاي قرآني
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
ج745و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , s.hovsepian^d2004/01/03 15:52:34 , s.hovsepian^d2004/01/03 15:53:59 , s.hovsepian^d2004/01/10 11:18:39
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت