شماره ركورد :
14957
پديد آور :
خالصي، محمدباقر گردآورنده
عنوان :
وهابيت از ديدگاه مذاهب اهل سنت
مترجم :
ترجمه و تحقيق محمدباقر خالصي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
64 ص
يادداشت :
كتاب حاضر ترجمه رساله كوتاهي است تحت عنوان
موضوع :
وهابيه - دفاعيه ها و رديه ها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/527
شمارة كاتر :
خ197و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هوسپيان 1020^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت