شماره ركورد :
147763
پديد آور :
نوين روز، عبدالجواد
عنوان :
فيزيك حالت جامد2
شرح پديد آور :
تاليف عبدالجواد نوين روز ,
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
286ص .: مصور، نمودار
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
فيزيك حالت جامد- مسائل ، راهنماي آموزشي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
14/
شمارة كاتر :
ن938ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
حميد اميري
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/12/18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت