شماره ركورد :
147305
پديد آور :
كاكرن ، ويليام گمل
تولد/وفات :
1980-1909
عنوان :
تكنيكهاي نمونه گيري
شرح پديد آور :
كوكران ,
مترجم :
مترجمين عباس صالح اردستاني ، محمد رضا سعدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
268ص .: مصور، جدول ، نمودار
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زير نويس
مندرجات :
,
موضوع :
آمار گيري نمونه اي
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم صالح اردستاني ، عباس 1340 , ع
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
2/
شمارة كاتر :
ك942ت
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/06/18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت