شماره ركورد :
146899
عنوان :
ان . سي . و ويروسهاي كامپيوتري [كتابهاي درسي ]: 307-301- 103- 10-1
شرح پديد آور :
,
گردآورنده :
برنامه ريزي محتوي و نظارت بر تاليف دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزشهاي فني و حرفه اي و كار و دانش : مولف واحد تحقيقات و انتشارات مجتمع فني تهران با همكاري مجتبي الله وردي، حسين آجوداني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
178ص .: مصور، جدول
فروست :
شاخه كار دانش : استاندار مهارت : رايانه كار درجه 2 : شماره درس 5998- 4998
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه : ص . 178
مندرجات :
,
موضوع :
ويروسهاي كامپيوتري
شناسه هاي افزوده :
پ الله وردي، مجتبي 1353
ردة اصلي :
373
شمارة كاتر :
الف288
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/11/16
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت