شماره ركورد :
146875
پديد آور :
كاشف الحق ، افروز
تولد/وفات :
1350-
عنوان :
ويندوز 98(2): شاخه كار دانش استاندارد مهارت : رايانه كار درجه 1
شرح پديد آور :
,
گردآورنده :
مولفان افروز كاشف الحق ، سعيد سعادت
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
230ص .: مصور
فروست :
موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران Ý 7/006
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه :ص . 230
مندرجات :
,
موضوع :
ويندوز 98 مايكروسافت ,سيستمهاي عامل ( كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
پ سعادت ، سعيد 1332 , ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
و9644/
شمارة كاتر :
ك291و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
32/01/ 68
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت