شماره ركورد :
146870
پديد آور :
اسميت ، كريستوفر
عنوان :
خودآموز ادوب اكروبات 5[پنج ] در 24 [ بيست و چهار] ساعت
شرح پديد آور :
,
مترجم :
محمد رضا منصوري
گردآورنده :
كريستوفر اسميت ، سالي كوكس
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
308ص .: مصور
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
نرم افزار ادوب اكروبات ,نرم افزار سندي قابل حمل ,نشر الكترونيكي
شناسه هاي افزوده :
پ كوكس ، سالي , پ مترجم منصوري، محمد رضا , ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
57/
شمارة كاتر :
الف735خ
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/11/13
رده فرعي Dewey :
1382
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت