شماره ركورد :
14649
پديد آور :
رضوي، حسين
عنوان :
اقتصادسنجي
شرح پديد آور :
حسين رضوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
2535= 1355
مشخصات ظاهري :
329ص
فروست :
انتشارات دانشگاه ملي ايران؛ 93
موضوع :
آمار , اقتصادسنجي
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
ر593الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d// , faraz^d2003/06/25 08:10:56 , faraz^d2003/06/25 08:16:11 , fazel^d2004/07/18 09:50:59 , fazel^d2004/09/05 14:13:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت