شماره ركورد :
146451
پديد آور :
فينك بانير، دانيل
عنوان :
جبر خطي ( ماتريس و تبديل خطي )
شرح پديد آور :
فينك بانير، دانيل ,
مترجم :
ترجمه محمد مهدي ابراهيمي
گردآورنده :
تاليف دانيل فينك بانير
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
دوازده ، 660ص .: نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي Ý 451
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
كتاب حاضر ترجمه ويرايش سوم كتاب مقدمه اي بر ماتريسها و تبديلهاي خطي است , , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
جبر خطي
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم ابراهيمي ، محمد مهدي , ع
ردة اصلي :
512
رده فرعي :
5/
شمارة كاتر :
ف449چ
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/09/23
رده فرعي Dewey :
1374
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت