شماره ركورد :
146232
پديد آور :
روشن زائر، امانت الله
عنوان :
فيزيك نجومي ، اصول نظري مطالعه ستارگان
شرح پديد آور :
روشن زائر، امانت الله ,
گردآورنده :
]تاليف [ امانت الله روشن
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1348
مشخصات ظاهري :
[8]،206ص .: جدول
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران Ý3521
عناوين ديگر :
, , فارسي
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه :ص . 199- 202
مندرجات :
,
موضوع :
فيزيك نجومي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
523
رده فرعي :
10/
شمارة كاتر :
ر238ف
تاريخ :
1348
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/12/18
رده فرعي Dewey :
1348
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت