شماره ركورد :
146208
پديد آور :
بهبوديان ، جواد
تولد/وفات :
1310-
عنوان :
آمار رياضي
شرح پديد آور :
بهبوديان ، جواد ,
گردآورنده :
تاليف جواد بهبوديان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
287ص .: جدول ، نمودار
فروست :
امير كبيرÝ 20007- 151001
عناوين ديگر :
, , فارسي
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه : 261- 262
مندرجات :
,
موضوع :
آمار رياضي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
5/
شمارة كاتر :
ب828آ
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/06/18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت