شماره ركورد :
146143
پديد آور :
نصفت ، مرتضي
تولد/وفات :
1310-
عنوان :
اصول و روشهاي آماري
شرح پديد آور :
نصفت ، مرتضي ,
گردآورنده :
مرتضي نصفت
ويرايش :
[ويرايش 2؟]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
2ج .: مصور، جدول ، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران Ýشماره 3551
عناوين ديگر :
, , فارسي
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه
مندرجات :
ج .1. مقدمه موضوعي و تاريخي اندازه گيري نمونه برداري شاخصهاي توصيفي استنباط آماري تراز سازي ومقياس برداري ,
موضوع :
آمار
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
001
رده فرعي :
224/
شمارة كاتر :
ن564الف
تاريخ :
1364
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/06/18
رده فرعي Dewey :
1364
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت