شماره ركورد :
146052
پديد آور :
جبه دار مارالاني ، پرويز
عنوان :
برنامه نويسي فرترن . به ضميمه 145 مساله جديد
شرح پديد آور :
جبه دار مارالاني ، پرويز ,
گردآورنده :
تاليف جبه دار مارالاني ]و ديگران [
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1356
مشخصات ظاهري :
ح ، 176ص .: جدول
عناوين ديگر :
, , فارسي
يادداشت :
چاپ پانزدهم اين كتاب در سال 1369 در 219 صفحه نيز منتشر گرديد , , , ,
كتابنامه :
كتابنامه : ص 165
مندرجات :
,
موضوع :
فرترن ( زبانهاي برنامه نويسي كامپيوتر),زبانهاي برنامه نويسي كامپيوتر,كامپيوتر
شناسه هاي افزوده :
پ جبه دار مارالاني ، پرويز
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
331/
شمارة كاتر :
ب874ف
تاريخ :
1356
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
حميد اميري
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/12/04
رده فرعي Dewey :
1356
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت