شماره ركورد :
146005
پديد آور :
آل احمد ، جلال
تولد/وفات :
1320-1348
عنوان :
جزيره خارك در يتيم خليج فارس
شرح پديد آور :
آل احمد ، جلال ,
گردآورنده :
آل احمد ، جلال
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1352 ،1339
مشخصات ظاهري :
181ص .:مصور.،نقشه
عناوين ديگر :
جزيره خارك در يتيم خليج فارس , , فارسي
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زير نويس
مندرجات :
,
موضوع :
1.خارك - تاريخ . 2. خارك - فرهنگ عامه .
شناسه هاي افزوده :
پ مولف آل احمد ، جلال 1302-1348 , ع جزيره خارك در يتيم خليج فارس , ع
ردة اصلي :
915
رده فرعي :
55375/
شمارة كاتر :
آ896ج
تاريخ :
1352
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
حميد اميري
تاريخ ورود اطلاعات :
1393/03/21
رده فرعي Dewey :
1352
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت