شماره ركورد :
1458
پديد آور :
اختيار، منصور
عنوان :
مقدمه اي بر صوت شناسي فونتيك و رفع مشكلات تلفظ در زبان انگليسي
شرح پديد آور :
منصور اختيار
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
ر، 294 ص.: مصور
كتابنامه :
كتابنامه: ص 288
موضوع :
زبان انگليسي- آواشناسي
ردة اصلي :
421
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
الف298م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , rouhi^d2003/08/13 09:05:43
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت