شماره ركورد :
145002
پديد آور :
آخوند زاهد ، علي
تولد/وفات :
1356 -
عنوان قراردادي :
شاهنامه .كيخسرو . شرح
عنوان :
به ستوه آمدن كيخسرو و ما : هستي و اسطوره
شرح پديد آور :
علي زاهد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1399
مشخصات ظاهري :
112ص.
فروست :
نگرش فلسفي ؛ 62
عناوين ديگر :
هستي و اسطوره
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق. . شاهنامه . كيخسرو -- نقد و تفسير , شعر فارسي -- قرن 4ق. -- تاريخ و نقد , Persian poetry -- 10th century -- History and criticism
شناسه هاي افزوده :
پ : فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق . شاهنامه . كيخسرو . شرح , ع : هستي و اسطوره , ع : شاهنامه . كيخسرو . شرح
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/ش‌آ
شابك :
978-622-702842-3
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت