شماره ركورد :
14389
پديد آور :
رستگارفسايي، منصور
عنوان :
تصويرآفريني در شاهنامه فردوسي، بررسي و نقد تشبيهات و استعارات در شاهنامه
شرح پديد آور :
از منصور رستگار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1353
مشخصات ظاهري :
شش، ح، 512 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه پهلوي، 51
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329، 416؟ ق. شاهنامه- نقد و تفسير
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/نر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت