شماره ركورد :
141215
پديد آور :
فرزانه، فروهر
تولد/وفات :
، ۱۳۳۶ -
عنوان :
مدارهاي مخابراتي در فركانس راديويي و رژيم غيرخطي
شرح پديد آور :
فروهرفرزانه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۸۴
مشخصات ظاهري :
يازده، ۲۷۲ص.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[۲۶۳]
موضوع :
راديو -- مدار ها -- طرح و ساختمان , مدارهاي الكترونيكي -- طراحي , بسامد راديويي
شناسه هاي افزوده :
ت دانشگاه صنعتي شريف . موسسه انتشارات علمي
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/38412
شمارة كاتر :
ف492م
شابك :
978-964-7982-42-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت