شماره ركورد :
14118
پديد آور :
بيضايي، بهرام، 1317 -
عنوان :
فيلم در فيلم [فيلمنامه]
شرح پديد آور :
بهرام بيضايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
83 ص
موضوع :
فيلمنامه ها
ردة اصلي :
8فا2
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ب947ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
77.02^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت