شماره ركورد :
137908
عنوان :
زندگي ۶۱نامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم دكتر اسدالله آل بويه
شرح پديد آور :
مصاحبه و تدوين اميد قنبري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۸۱
مشخصات ظاهري :
۱۲۰چص.: عكس، نمونه
فروست :
مجموعه بزرگداشت نامه ها ؛۳۳
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي :‎Biography and academic life of D.r Assadollah AleBouyeh.
موضوع :
آل بويه ، اسدالله ، ۱۲۸۷ - ۱۳۸۱ , رياضي دانان ايراني -- سرگذشتنامه , سرگذشتنامه -- مجموعه ها
شناسه هاي افزوده :
پ قنبري ، اميد ، ۱۳۴۷ - , ت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي , ع: زندگي نامه دكتراسدالله آل بويه
ردة اصلي :
920
رده فرعي :
/02
شمارة كاتر :
ز61
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت