شماره ركورد :
137082
پديد آور :
زكوي، مهدي
تولد/وفات :
1364 -
عنوان قراردادي :
ايران. قوانين و احكام , Iran. Laws, etc.
عنوان :
وظايف و اختيارات دادستان ديوان كيفري بين المللي
شرح پديد آور :
مهدي زكوي، كوروش بابايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
214ص.
فروست :
مجد ؛791
يادداشت :
پشت جلد به انگليسي: Mehdi Zakavi, Korush Babaei. Dutied an​d powers of the prosecutor the international criminal.
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 213-214؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
دادستان ها -- شرح وظايف , دادگاه هاي بين المللي , رويه قضايي
شناسه هاي افزوده :
پ بابايي ، كوروش
ردة اصلي :
345
رده فرعي :
/01
شمارة كاتر :
ز48و
شابك :
: 978-600-193-511-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت