شماره ركورد :
13534
پديد آور :
دوبن، ديل
عنوان :
خواندن فوري الكتروكارديوگرام
شرح پديد آور :
تاليف ديل دوبن
مترجم :
ترجمه محمد محتشم نوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1361
مشخصات ظاهري :
265 ص.: مصور، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Rapid interpretation of EKGʹs
موضوع :
الكتروكارديوگرافي- آموزش- برنامه اي
شناسه هاي افزوده :
محتشم نوري، محمد، مترجم
ردة اصلي :
616
رده فرعي :
/120754
شمارة كاتر :
د737خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت