شماره ركورد :
135100
پديد آور :
رضائيان ، علي ، 1323 -
عنوان :
فرهنگ سازماني : (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)
شرح پديد آور :
علي رضائيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395
مشخصات ظاهري :
دوازده ،199 ص. : مصور، جدول، نمودار
فروست :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني ؛ 2006 , . مديريت ؛ 146
كتابنامه :
كتابنامه.
موضوع :
فرهنگ سازماني , Corporate culture , رفتار سازماني , Organizational behavior , رفتار سازماني -- مديريت , Organizational behavior -- Management
شناسه هاي افزوده :
ت سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) . مركز تحقيق و توسعه علوم انساني
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/406
شمارة كاتر :
ر575ف
شابك :
978-600-02-0324-5
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت