شماره ركورد :
133184
پديد آور :
معارف، مجيد
تولد/وفات :
1332 -
عنوان :
درآمدي بر مطالعات حديثي در دوران معاصر
شرح پديد آور :
مجيد معارف، سعيد شفيعي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
هشت، 211 ص.
فروست :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني ؛ 1876 , الهيات(علوم قرآن و حديث) ؛ 57
كتابنامه :
ص. 193 - 199؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
حديث , حديث - نقد و تفسير , حديث - تاريخ
شناسه هاي افزوده :
پ ، شفيعي، سعيد ، 1355- , ت سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) . مركز تحقيق و توسعه علوم انساني , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/26
شمارة كاتر :
م645د
شابك :
978-600-02-0125-8
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت