شماره ركورد :
131518
پديد آور :
نوين، پرويز
تولد/وفات :
، 1316 -
عنوان :
حقوق مدني تطبيقي (حقوق قراردادها-و تعهدات) رم باستان- ايران- فرانسه- انگلستان
شرح پديد آور :
پرويز نوين
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
400ص.
يادداشت :
كتابنامه
كتابنامه :
ص. 399.
موضوع :
قراردادها , تعهدات (حقوق) , قانون مدني
ردة اصلي :
346
رده فرعي :
/02
شمارة كاتر :
ن839ح
شابك :
978-964-7618-98-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت