شماره ركورد :
13069
پديد آور :
اسپيرز، ريچارد
عنوان :
فرهنگ اصطلاحات عاميانه: انگليسي - فارسي رهنما =Rahnama English - Persian dictionary of American slang
شرح پديد آور :
مولف ريچارد اسپيرز
مترجم :
ترجمه قاسم كبيري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
ر، 717 ص
موضوع :
زبان انگليسي - اصطلاحهاي عوامانه - واژه نامه ها , زبان انگليسي - واژه نامه ها -- فارسي
شناسه هاي افزوده :
كبيري، قاسم، مترجم
ردة اصلي :
423
شمارة كاتر :
الف474ف
تاريخ :
1372
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2003/10/13 14:59:35
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت