شماره ركورد :
128851
پديد آور :
وبستر، جين
تولد/وفات :
1876 - 1916
عنوان :
بابا لنگ دراز
شرح پديد آور :
اثر جين وبستر
مترجم :
ترجمه ميمنت دانا
ويرايشگر :
ويراستار بابك حقايق
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1393
مشخصات ظاهري :
196 ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
Daddy-long legs
موضوع :
داستان هاي آمريكايي --قرن 20 م.
شناسه هاي افزوده :
پ دانا، ميمنت، مترجم , ويراستار حقايق، بابك 1338-
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
و386ب
تاريخ :
1393
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت