شماره ركورد :
126155
پديد آور :
ودود، امينه
Author :
Wadud-Muhsin , Amina
عنوان :
نقد و ترجمه قرآن و زن بازخواني و تفسير متن مقدس، قرآن مجيد از منظر يك زن
شرح پديد آور :
اثر آمنه ودود
مترجم :
ترجمه فردوس آقا گل زاده، آتنابهادري
غيره :
نقد كاوس روحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
305ص.
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Qurُan and woman : rereading the sacred text from a woman’s perspective
يادداشت :
كتاب حاضر در سالهاي ختلف تحت عناوين متفاوت توسط ناشران متفاوت فيپا گرفته شده است.
موضوع :
قرآن- كلام , زنان در قرآن
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم آقا گل زاده، فردوس 1335- , پ مترجم بهادري، آتنا 1360- , پ منتقد روحي، كاوس 1346- , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/159
شمارة كاتر :
و484ن
تاريخ :
1394
شابك :
9789644042690
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت