شماره ركورد :
12615
عنوان :
خودآموز نوين الكترونيك نيمه هادي ها
شرح پديد آور :
گردآوري شده توسط مركز آموزش تگزاس اينسترومنت
مترجم :
ترجمه محمد فيض اله بيگي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1359]
مشخصات ظاهري :
313 ص.: مصور. جدول
فروست :
انتشارات هنر؛ 27
موضوع :
نيمه هاديها
شناسه هاي افزوده :
مركز آموزش تگزاس اينسترومنت , فيض اله بيگي، محمد، مترجم
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/38152
شمارة كاتر :
خ824
تاريخ :
1359
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني 0709مر^d// , alipour^d2003/09/28 09:57:01 , alipour^d2003/09/30 10:08:13
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت