شماره ركورد :
12515
پديد آور :
خوارزمي، محمد بن موسي، - 232 ق
عنوان :
جبر و مقابله
شرح پديد آور :
محمد خوارزمي
مترجم :
ترجمه حسين خديوجم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1348]
مشخصات ظاهري :
190 ص
موضوع :
جبر- متون قديمي تا قرن 14
شناسه هاي افزوده :
خديوجم، حسين، مترجم
ردة اصلي :
512
شمارة كاتر :
خ792ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , alipour^d2003/08/17 13:01:50
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت