شماره ركورد :
123539
پديد آور :
اميد سالار، محمود
تولد/وفات :
، 1329-
عنوان :
سي و دو مقاله در نقد و تصحيح متون ادبي
شرح پديد آور :
تاليف محمود اميدسالار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
546ص.
فروست :
مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار يزدي؛ 132 , گنجينه قلمرو زبان فارسي و ادبيات دري؛ 34
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق. شاهنامه- نقد و تفسير , شعر فارسي- قرن 4ق.- تاريخ و نقد , ادبيات فارسي- تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/ش‌الف
تاريخ :
1397
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت