شماره ركورد :
12166
پديد آور :
^aايران. قوانين و احكام
عنوان :
جايگاه زن در قانون: مشتمل بر قوانين معتبر از اول قانونگذاري تا پايان سال 1372
شرح پديد آور :
[دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
435 ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
زنان- ايران- وضع حقوقي و قوانين
شناسه هاي افزوده :
^aايران. رياست جمهوري. دفتر امور زنان
ردة اصلي :
346
رده فرعي :
/0134
شمارة كاتر :
الف965ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , alipour^d2003/06/30 10:43:27 , faraz^d2003/08/06 11:39:06 , hamidi^d2008/09/06 09:38:31
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت