شماره ركورد :
12153
پديد آور :
اميني فيل آبادي، محمد
عنوان :
خودآموز ريزپردازنده ها
مترجم :
ترجمه و گردآوري محمد اميني فيل آبادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1368
مشخصات ظاهري :
هشت، 229 ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع :
كامپيوترهاي ريز
ردة اصلي :
004
رده فرعي :
/16
شمارة كاتر :
الف847خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2005/02/07 11:05:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت