شماره ركورد :
121272
پديد آور :
عوض، احمد عبده
عنوان :
المحكمات و المتشابهات في القرآن
شرح پديد آور :
احمد عبده عوض
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[بي تا]
مشخصات ظاهري :
608ص
يادداشت :
عربي
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
قرآن- متشابهات و محكمات
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/155
شمارة كاتر :
ع972م
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت