شماره ركورد :
11836
پديد آور :
ابراهيمي، محمدحسين
عنوان :
تحليلي نو بر عقايد و هابيان
شرح پديد آور :
نويسنده محمدحسين ابراهيمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
207ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
شناسه هاي افزوده :
^aحوزه علميه قم. دفتر تبليغات اسلامي. مركز تحقيقات
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/527
شمارة كاتر :
الف136ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , s.hovsepian^d2003/11/18 11:25:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت