شماره ركورد :
118345
پديد آور :
ضيائي ، علي اكبر
تولد/وفات :
، 1363-
عنوان :
سرزمين عقابها تاريخ و فرهنگ مردم آلباني
شرح پديد آور :
تاليف علي اكبر ضيائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
9،464ص.
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي :...‎Ali Akhar ziaee. the land of English: the history.
كتابنامه :
كتابنامه : ص . 464 - 459
موضوع :
آلباني
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
949
رده فرعي :
/65
شمارة كاتر :
ض83س
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت