شماره ركورد :
117918
عنوان :
فيزيولوژي پس از برداشت، مقدمه اي بر فيزيولوژي و جابه جايي ميوه و سبزيها
شرح پديد آور :
ويلس...[و ديگران]
مترجم :
برگردان مجيد راحمي
ويرايش :
چاپ سوم با تجديد نظر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
437ص.: مصور، نقشه، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه شيراز، 213
موضوع :
ميوه ها- صنعت و تجارت , سبزيها- صنعت و تجارت , ميوه ها- نگهداري , سبزيها- نگهداري
شناسه هاي افزوده :
ويلس , راحمي، مجيد، مترجم
ردة اصلي :
664
رده فرعي :
/8
شمارة كاتر :
ف963
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت