شماره ركورد :
115102
پديد آور :
نبي پور ، ايرج
تولد/وفات :
1342-
عنوان :
جانوران زهرآگين خليج فارس
شرح پديد آور :
ايرج نبي پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
126ص. : مصور (بخشي رنگي)
موضوع :
حيوان هاي سمي دريايي- خليج فارس
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
591/
رده فرعي :
650955735
شمارة كاتر :
ن276ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت