شماره ركورد :
11424
پديد آور :
جلالي، مرتضي
عنوان :
جبر
شرح پديد آور :
مرتضي جلالي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
13-
مشخصات ظاهري :
ج
فروست :
نشريه آموزشي موسسه آموزش عالي آمار و افرماتيك؛ 54
كتابنامه :
كتابنامه: ج 2 ص- 247-248
مندرجات :
ج 2 0- ساختمان هاي جبري
موضوع :
جبر
ردة اصلي :
512
شمارة كاتر :
ج524ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هوسپيان^d// , khodaei^d2003/11/11 11:49:20
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت