شماره ركورد :
112849
پديد آور :
نقيب زاده، محمود، 1330-
عنوان :
زبان برنامه سازي ‎ C استاندارد و معرفي زبان شي ءگراي ++‎C
شرح پديد آور :
تاليف محمود نقيب زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
320 ص.: جدول، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي :++‎Naghibzadeh. Programming with standard C and introducing object -oriented C. , عنوان روي جلد: برنامه سازي به زبان ‎ Cاستاندارد و معرفي زبان شي گراي ++C , عنوان ديگر: برنامه سازي به زبان ‎] Cسي ] استاندارد و معرفي زبان شي آگراي ++‎] Cسي ++]
يادداشت :
فارسي- انگليسي
كتابنامه :
كتابنامه : ص . 317 - 316
موضوع :
سي (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) , برنامه نويسي شي گرا , سي ++ (زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
ع , ع برنامه سازي به زبان ‎سي استاندارد و معرفي زبان شي گراي سي
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/133س
شمارة كاتر :
ن593ز
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت