شماره ركورد :
110106
پديد آور :
قراخانلو، رضا، 1337- ، گردآورنده و مترجم
عنوان :
فيزيولوژي فوتبال ﴿كاربردي﴾
شرح پديد آور :
گردآوري و ترجمه رضا قراخانلو
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
94 ص. :جدول
كتابنامه :
كتابنامه : ص. [93]- 94
موضوع :
فوتبال -اثر فيزيولوژيكي , تمرين (ورزش) -اثر فيزيولوژيكي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
796
رده فرعي :
/334
شمارة كاتر :
ق519ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت