شماره ركورد :
102746
پديد آور :
قلمسياه، اكبر، 1323 - ،گرداورنده
عنوان :
خواندنيهاي يزد
شرح پديد آور :
گردآوري اكبر قلمسياه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
398ص.
موضوع :
يزد- مسائل متفرقه , ادبيات فارسي- مطالب گوناگون
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/92
شمارة كاتر :
ق733خ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت