شماره ركورد :
102421
پديد آور :
وينيچ، اتل ليليان ، 1864-1960م .
Author :
Voynich ، Ethel Lillian (Boole)
عنوان :
خرمگس
شرح پديد آور :
اثر اتل ليليان وي نيچ
مترجم :
ترجمه داريوش شاهين، سوسن اردكاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
504 ص
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: .[ The gadfly, [1967
موضوع :
داستان هاي انگليسي - قرن 20م.
شناسه هاي افزوده :
پ شاهين ، داريوش ، مترجم ، 1320 - 1380 , پ اردكاني ، سوسن، مترجم ، 1333 - , ع
ردة اصلي :
823
رده فرعي :
/912
شمارة كاتر :
و989خ
تاريخ :
1387
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت