شماره ركورد :
102133
پديد آور :
عربياني نيشابوري، اشرف،1345-
عنوان :
مشاهير شاهنامه با رويكردي نمادين
شرح پديد آور :
اشرف عربياني نيشابوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
336ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص [331]- 336
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟.شاهنامه- نقد و تفسير , فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟.شاهنامه- اساطير , اساطير در ادبيات , اساطير ايراني
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ع536م
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت