شماره ركورد :
100084
پديد آور :
وليدي ، صالح ، 1315 -
عنوان قراردادي :
ايران . قوانين و احكام ، فرانسه . قوانين و احكام
عنوان :
جرايم عليه اجراي عدالت قضايي و اقتدار و نظم عمومي: ويژه دوره عالي دكترا و جرمشناسي...
شرح پديد آور :
نوشته محمدصالح وليدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
272ص
فروست :
دوره حقوقي جزاي اختصاصي
عناوين ديگر :
ص.ع.به انگليسي: M.S. Validi. offences a gainst judicial justice and ability and public or- der
كتابنامه :
كتابنامه:. [267]- 272
موضوع :
قاضيان - جرايم عليه , دادگاهها - كارمندان - جرائم عليه , اشتباه قضايي , حقوق تطبيقي
ردة اصلي :
347
رده فرعي :
/014
شمارة كاتر :
و755ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت