شماره ركورد :
10003
پديد آور :
گايتون، آرتور
عنوان :
فيزيولوژي پزشكي
شرح پديد آور :
آرتور گايتون
مترجم :
ترجمه فرخ شادان
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
136 -
مشخصات ظاهري :
ج.: جدول، نمودار
عناوين ديگر :
فهرستنويسي بر اساس جلد 2، چاپ 1362 , ترجمه اين كتاب بر اساس چاپ ششم 1981 اصل كتاب است
عنوان به زبان اصلي :
Textbook of medical physiology
موضوع :
فيزيولژي بيماريها
شناسه هاي افزوده :
شادان، فرخ، 1315 - ، مترجم
ردة اصلي :
612
شمارة كاتر :
گ212ف
تاريخ :
1360
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2004/11/08 09:30:30 , norouzi^d2005/07/31 12:21:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت