شماره ركورد :
10002
پديد آور :
گايتون، آرتور
عنوان :
فيزيولوژي بدن انسان
شرح پديد آور :
آرتور گايتون
مترجم :
ترجمه گروه فيزيولوژي دانشگاه تبريز
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1368
مشخصات ظاهري :
2ج.: مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Physiology of the human body
يادداشت :
اين كتاب ترجمه ويرايش 1989 متن اصلي است
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
بدن‌انسان- فيزيولوژي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
612
شمارة كاتر :
گ212ف
تاريخ :
1368
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2004/11/28 09:34:50 , norouzi^d2006/02/04 10:08:18 , k.doostan^d2008/09/02 09:47:23 , norouzi^d2009/06/13 14:45:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت